Zásady ochrany osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek Správce v budoucnosti a realizace hodnocení služeb zákazníkem Správce

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 tímto uděluji společnosti BAFF s.r.o., se sídlem Nad Tratí 1178, 258 01 Vlašim, IČO 26486709 (Správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování: a) Zasílání poledních a speciálních nabídek. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracována po dobu neurčitou od udělení souhlasu. Souhlasím s užitím mého e-mailu pro zasílání akčních nabídek. b) Hodnocení kvality služeb Správce ze strany zákazníků Správce. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracována pro tento účel po dobu neurčitou od udělení souhlasu. Souhlasím s užitím mé e-mailové adresy, kterou jsem zadal/a při odeslání svého hodnocení služeb Správce. Užití mé e-mailové adresy bude dle těchto pravidel ochrany osobních údajů:

- Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoliv odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl předán před jeho odvoláním.

- Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (Zpracovatel) - společnost INTERNET CZ, a.s. se sídlem v obci Ktiš, okres Prachatice, která zajišťuje provoz těchto webových stránek Správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní e-mailové adrese Správci.

- Správce upozorňuje, že kontaktní e-mailovou adresu předává Zpracovateli služby společnost INTERNET CZ, a.s. se sídlem v obci Ktiš, okres Prachatice, realizující službu zasílání poledních a speciálních nabídek a souvisejících komunikací, jako Zpracovatel pro Správce. Společnost INTERNET CZ, a.s., je zavázána smluvně i závaznými právními předpisy k ochraně osobních údajů tak jak vyžaduje výše uvedené nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

- Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní e-mailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje (písemně na adresu Správce nebo zasláním emailu na adresu meetburger@seznam.cz). Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní e-mailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

- Poskytnutá kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2. Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace stravovacích služeb v restauraci Správce

Zákazníci Správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb Správce v oblasti rezervace stolu v provozovnách Správce. - Pro účely sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a Správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejména veškeré nutné úkony k sjednání podmínek rezervaci stolu zákazníka v provozovnách Správce, rezervaci stolu, realizace rezervace). - Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich jméno, příjemní, adresu, počet osob, telefonní číslo, e-mail, datum a čas rezervace. - Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (Zpracovatel) - společnost INTERNET CZ, a.s. se sídlem v obci Ktiš, okres Prachatice, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adrese Správci. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.